Veebilehe HTTP://WWW.ONLINETREENER.EE isikuandmete vastutav töötleja on OÜ TERVISESÕBRAD (registrikood 14188094) asukohaga Kalda 3, 41101 Iisaku, tel +372 53497871 ja e-mail ahto@onlinetreener.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse: 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kodune aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuse osutamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, kodune address, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kasutuslepingu tingimuste täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja töötajatele klientide ja       ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kodune address edastatakse teenusepakkuja poolt valitud transporditeenuse pakkujale ainult kliendi kingituste kohaletoimetamiseks.

Kui teenusepakkuja raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks, ning teenuse edukaks osutamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs 

Isikuandmeid hoitakse andmekeskustes, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on teenusepakkuja töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega ja teenuse osutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning klientide probleeme.

Teenusepakkuja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine teenusepakkuja volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub teenusepakkuja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi võttes ühendust teenusepakkujaga.

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest teenusepakkujat e-posti teel.

Säilitamine 

Peale teenuse osutamist kustutatakse isikuandmed 30-päeva jooksul, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust teenusepakkujaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Teenusepakkuja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Täpsemad tingimused on välja toodud dokumendis „Kasutuslepingu tingimused“.

Vaidluste lahendamine 

Isikuandmete   töötlemisega    seotud   vaidluste    lahendamine    toimub   teenusepakkuja kontaktandmete (ahto@onlinetreener.ee) vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Scroll to top