OÜ Tervisesõbrad, registrikoodiga 14188094, Kalda 3, 41101 Iisaku (edaspidi Teenusepakkuja) ja klient, kes vormistab OÜ Tervisesõbrad hallatavalt veebilehelt HTTP://WWW.ONLINETREENER.EE saadud liitumisavalduse ja identifitseerib end sisestades avaldusele oma kontaktandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Teenusepakkujal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse teenustesse muudatusi.
1.3. Teenusepakkujal on õigus Lepingut igal ajal ühepoolselt muuta. Lepingu uuendatud versioon tehakse Teenusepakkuja poolt kättesaadavaks kodulehel ja selle kohane teavitus saadetakse Kliendile e-maili teel. Klient nõustub, et jälgib Teenusepakkuja kodulehte, et end viimaste lepingu muudatustega kursis hoida.
1.4. Klient ja Teenusepakkuja lepivad kokku ning Klient kinnitab ja nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu ühepoolset muutmist, siis ta kinnitab sellega Lepingu muudatused. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.

2. Teenused ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad Teenused ei pruugi alati olla saadaval.
2.2. Kui mõni Teenus ei ole saadaval ja liitumisavaldusele ei ole võimalik vastata, siis võtab Teenusepakkuja Kliendiga ühendust hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus aeg, millal on võimalik Teenust osutada või Teenuse asendamise alternatiivse teise Teenusega. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib taganeda liitumisavaldusest.
2.3. Kuvatud teenusepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
2.4. Teenusepakkujal olevad teenusekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud teenused, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed liitumisavaldusele (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud teenuse mitte osutamisest või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1. Kõikide Teenusepakkujal olevad teenuste baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Teenusepakkujal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Teenusepakkuja on muutnud hindu peale Kliendi poolt liitumisavalduse täitmist ja teenuse eest tasumist, siis osutatakse Kliendile vastavad teenused liitumisavalduse täitmise hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Teenusepakkujale esitatud liitumisavaldused vaadatakse läbi 2 (kahe) ööpäeva jooksul ning Kliendiga võetakse koheselt peale läbivaatamist ühendust.
4.2. Teenuste esmane osutamise aeg on 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui teenuse juurde ei ole kirjutatud teisiti. Juhul, kui teenusepakkuja ei suuda mõnda teenust 7 päeva jooksul osutada, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Vajadusel on Kliendil siis võimalus liitumisavaldusest taganeda ja raha tagastatakse.
4.3. Teenus osutatakse vastavalt teenuse kirjelduses välja toodud tingimustele. Teenust osutatakse vaid liitumisavalduse täitnud Kliendile. Kolmandale isikule osutatakse teenust vaid kokkuleppel Teenusepakkujaga.

5. Lepingust taganemine enne Teenusepakkuja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib liitumisavalduse esitamise järgselt ja enne Teenusepakkuja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Teenusepakkujale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil AHTO@ONLINETREENER.ee või helistada numbril +372 53497871. E-kirja tuleb märkida Teenus, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, liitumisavaldusi täitmise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Teenusepakkuja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Teenusepakkuja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Teenusepakkujale.

6. Tagastusõigus

6.1. Teenusepakkujalt ostetud teenustel ei ole tagastusõigust, va peatükis „Lepingust taganemine enne Teenusepakkuja poolset lepingu täitmist“ välja toodud tingimustel.
6.2. Juhul kui peale lepingust taganemist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenusepakkujale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Teenusepakkuja kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse osutamiseks. Täpsemad tingimused isikuandmete töötlemise kohta on välja toodud dokumendis „Privaatsustingimused“.
7.3. Teenusepakkuja saadab Kliendile uudiskirju, pakkumisi ja teenuse osutamisega seotud informatsiooni Kliendi e-maili aadressile või muul kokkulepid viisil.
7.4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8. Kasutustingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Liitumisavalduse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõus antud teenuse kasutus- ja privaatsustingimustega.”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Puudusega teenuse puhul on Kliendil õigus esitada Teenusepakkujale kaebus ühe kuu jooksul alates teenuse osutamise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve), mis tõendavad, et teenus on ostetud OÜ TERVISESÕBRAD käest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Teenusepakkuja probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada teenuse kirjelduses olevate tingimuste täitmise kohta.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima teenuse ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab OÜ TERVISESÕBRAD esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui OÜ TERVISESÕBRAD tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva teenuse osutamine on lõpetatud võtab OÜ TERVISESÕBRAD endale õiguse kliendi nõusolekul asendada teenus samaväärsega.

10. Lahtiütlemine

10.1. Teenust pakutatakse “nagu on” vormis ning Teenusepakkuja ei anna Kliendile Teenusega seoses mingeid garantiisid.
10.2. Klient teadvustab, nõustub ja mõistab, et kasutab Teenust omal vastutusel. Teenusepakkuja ei oma mingit vastutust kahju eest Kliendi arvutile, mobiiltelefonile, Kliendi poolt sisestatud andmete kadumisele ja muu kahju eest, mis tuleneb Kliendi juurdepääsust teenusele või selle kasutamisest.
10.3. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas kasumi-, andme-, goodwill’i või mainekahju), mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad:
10.3.1. muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud;
10.3.2. Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;
10.3.3. Kliendi sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest;
10.3.4. Kliendi suutmatusest edastada Teenusepakkujale adekvaatset infot teenuse toimimise kohta;
10.4. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.

11. Vääramatu jõud

11.1. Klient nõustub, et Teenusepakkuja ei vastuta teenuse või nende tingimuste täitmise hilinemise või läbikukkumise eest, mis on tingitud ettenägematutest sündmustest väljaspool meie kontrolli, sh, kuid mitte ainult, Jumala tegudest, loodusõnnetustest, elektrikatkestustest, serveritõrketest, kolmandate isikute teenuseosutaja ebaõnnestumisest või teenuse katkestusest, tööseisakust, streikidest, rahutustest, sõjast, üleujutustest, tulekahjust, ülestõusust, seadusandluste muudatustest ja valitsuse meetmetest.

12. Muud tingimused

12.1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või sisule. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.
12.2. Teenuse kasutamiseks võib kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Leping ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.
12.3. Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib Kliendile edastada Teenuse kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) e-maili või tavalise posti teel.
12.4. Kui Teenusepakkuja ei rakenda Lepingust või seadusest tulenevaid tulenevaid õigusi, ei tähenda see õiguste loovutamist ning ta võib neid õigusi jätkuvalt igal ajal rakendada.

13. Kontakt

13.1. Andes Teenusepakkujale oma e-posti aadressi, nõustub Klient vastu võtma kõik nõutavad teated Teenuse kohta elektrooniliselt, selle e-posti aadressi või muu kokkulepitud viisil. Klient vastutab ja tema ülesanne on vajadusel seda aadressi uuendada või muuta.

13.2. Kõik küsimused ja muud kommentaarid seoses nende tingimustega palume saata Teenusepakkuja e-maili addressile: AHTO@ONLINETREENER.ee

Scroll to top